ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court
 
 
 
 
 

 

    ห้องที่         ชื่อห้อง     คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง     หรือ คลิก URL สำหรับเข้าห้อง    

1

ห้องพิจารณาคดี 1 https://meet.google.com/fhj-hrqv-nzm
2 ห้องพิจารณาคดี 2 https://meet.google.com/bdv-xsfx-bqa
3 ห้องพิจารณาคดี 3 https://meet.google.com/evd-jndz-sao
4 ห้องพิจารณาคดี 4 https://meet.google.com/xkh-sasq-fkq
5 ห้องพิจารณาคดี 5 https://meet.google.com/tmq-snys-njk
6 ห้องพิจารณาคดี 6 https://meet.google.com/sax-zmcv-xqd
7 ห้องพิจารณาคดี ร่วม https://meet.google.com/eak-oeau-gee
8 ห้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง https://meet.google.com/naz-sphv-ssk
9 ห้องไกล่เกลี่ย https://meet.google.com/hks-axxf-dk

 

 

 

ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) (ฉบับที่ 2)

   

ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่  8  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
   
ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19)
     
 

 

 

 

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา   

      

  

  

  

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

 

   
         

        

           

            

           

image
image
image
image
image
image