ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ศาลแขวงลำปางเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 2/2566

                                  ในวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖6 ศาลแขวงลำปาง โดย นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง พร้อมด้วย นางสาวจิตตานันท์ ธาราเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5  ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  เป็นประธาน ในการประชุม เพื่อแจ้งผลการพิจารณาศาลดีเด่นในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2565

                            ในการนี้ ศาลแขวงลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย “ศาลดีเด่น” ประเภทกลุ่มศาลแขวง ตามโครงการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 (ด้านการบริหาร จัดการคดีและคุณภาพของคำพิพากษา) ระหว่างเดือนเมษายน 2565  - กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 5 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 


image เอกสารแนบ