ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ศาลแขวงลำปางจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมในศาลแขวงลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            ในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566 นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาระบบให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” กิจกรรมการอบรมหัวข้อแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลแขวงลำปาง ให้แก่ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคลินิกจิตสังคม และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลแขวงลำปาง โดยมีนายไกรวิช จามรมาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง นายสังวรณ์ สมบัติใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และนางบังอร สุปรีดา หัวหน้าพยาบาล The Beekeeper House เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมศาลแขวงลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง/.


image เอกสารแนบ