ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

การบริการ
แบบสำรวจ (Survey)