ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ศาลแขวงลำปางเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง มอบหมายให้นางสาวสราญภัทร ไชยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปางและผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM การขอทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับการไกล่เกลี่ย การฟ้องคดีผู้บริโภค อันเป็นการยกระดับ การอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามนโยบายประธานศาลฎีกาและตามแผนยุทธศาสตร์ ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย ณ วัดสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง/.


image เอกสารแนบ