ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ศาลแขวงลำปางเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

             ในวันที่ 18 มกราคม 2566 นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง มอบหมายให้นางสาวสราญภัทร ไชยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ EM การขอทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ การไกล่เกลี่ย การฟ้องคดีผู้บริโภค อันเป็นการยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามนโยบายประธานศาลฎีกาและตามแผนยุทธศาสตร์ ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง/.


image เอกสารแนบ